"Тошкина консулт" ЕООД е регистрирано с решение № 1670 от 04.08.1998 г. на Пазарджишки окръжен съд. Управител и собственик е регистрирания одитор Маргарита Тошкина.


Нещо за мен
Завършила съм магистърска степен "Счетоводство и контрол" в УНСС - София.
Професионалната ми  кариера започна като оперативен счетоводител, след това - главен счетоводител, а през 1994 година станах дипломиран експерт-счетоводител.
Първоначално упражнявах професията си на свободна практика, през 1998 година регистрирах "Тошкина консулт" ЕООД чрез което осъществявам одиторската си дейност до момента. Одитирала съм дружества от различни отрасли и дейности.
През дългогодишната си одиторска практика винаги съм се стремяла да издигам авторитета и престижа на нашата професията пред обществото.
Участвам активно в дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители, четири години бях контрольор към Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги. Две поредни години - член на Комисията за проверка на писмените работи на кандидатите за регистрирани  одитори, а сега съм в Дисциплинарния съвет към Института на дипломираните експерт-счетоводители. 

"Какво му трябва на човек - всеопрощаващ проповедник, добър лекар и ... умен счетоводител",  цитат от филма "Списъкът на Шиндлер"
English